Privacy beleid

Aangepast op: 13 September 2023

Inleiding

Net zoals uw e-bike batterijen veilig zijn in onze lockers, is uw privacy veilig bij ChargeHyve.

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij, ChargeHyve, uw persoonlijke en andere gegevens beheren en beschermen. We zijn er heel duidelijk over: we verzamelen bepaalde soorten informatie van u en nemen alle passende maatregelen om deze veilig te houden. Of u nu onze oplaadsystemen gebruikt, onze website bezoekt, of onze applicaties gebruikt, dit beleid is van toepassing. Door gebruik te maken van onze oplaadsystemen en diensten, stemt u in met de manier waarop we uw gegevens behandelen, zoals beschreven in dit beleid.

ChargeHyve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:

Website: https://www.chargehyve.com

Contactadres: De Hems 10, 7522 NL Enschede

KvK nummer: 86396196

Data Protection Officer:

J.T. Wellink is de Functionaris Gegevensbescherming van ChargeHyve. Voor vragen over dit privacybeleid of voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met hem opnemen via dpo@chargehyve.com.

Definities

ChargeHyve

In dit beleid staat 'ChargeHyve' voor het bedrijf dat de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het beheer en de operatie van de ChargeHyve oplaadsystemen, onze officiële website, en alle andere diensten die we aanbieden.

Gebruikers

'Gebruikers' omvat iedereen die op enige wijze gebruikmaakt van of interacteert met onze diensten.

Persoonsgegevens

'Persoonsgegevens' verwijst naar alle informatie die een individu identificeert of kan identificeren, zoals naam, contactgegevens, en locatiegegevens.

Verwerking

'Verwerking' omvat elke handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, en verwijderen van deze gegevens.

Derde Partijen

‘Derde Partijen' zijn individuen of organisaties die geen deel uitmaken van ChargeHyve maar die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze verwerken in overeenstemming met dit beleid.

Toestemming

'Toestemming' is de uitdrukkelijke goedkeuring die gebruikers geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Websitebezoekers'

Websitebezoekers' zijn individuen die onze officiële website bezoeken maar die mogelijk niet geregistreerd zijn of gebruikmaken van onze oplaadsystemen.

Geregistreerde Klanten

'Geregistreerde Klanten' zijn individuen of organisaties die een account hebben aangemaakt op onze website of app en die gebruikmaken van onze diensten.

ChargeHyve Oplaadsysteemgebruikers

'ChargeHyve Oplaadsysteemgebruikers' zijn gebruikers die specifiek gebruikmaken van de ChargeHyve oplaadsystemen. Deze categorie is verder onderverdeeld in:

Beheerders

'Beheerders' zijn individuen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van een of meerdere ChargeHyve oplaadsystemen.

Eindgebruikers

'Eindgebruikers' zijn de daadwerkelijke gebruikers van de ChargeHyve oplaadsystemen, die hun e-bike batterijen opladen bij deze systemen.

Verzameling van Informatie

Website Bezoeker

Wij verzamelen basisinformatie zoals uw IP-adres en browsertype. Daarnaast volgen we welke pagina's en subpagina's u bezoekt binnen de websites die onder beheer van ChargeHyve vallen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analytische doeleinden en om de gebruikerservaring op onze eigen websites te verbeteren. We volgen geen activiteiten buiten de websites die onder beheer van ChargeHyve vallen.

Geregistreerde Klanten

Als een geregistreerde klant verzamelen we aanvullende contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor zakelijke communicatie, het inplannen van afspraken, facturatie en het nakomen van contractuele verplichtingen.

ChargeHyve Oplaadsysteemgebruikers

Beheerders

Als beheerder verzamelen wij aanvullende persoonsgegevens, waaronder uw functie binnen het bedrijf en de specifieke oplaadsystemen die u beheert. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u de juiste toegangsrechten en functionaliteiten te bieden binnen onze systemen. Tevens verzamelen wij contactinformatie zoals uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Deze contactinformatie kan worden gebruikt voor dringende meldingen via derde partij apps of SMS, met name in situaties die onmiddellijke aandacht vereisen, zoals storingen of veiligheidskwesties.

Eindgebruikers

Als eindgebruiker verzamelen we basisinformatie zoals uw naam, e-mailadres en de naam van het bedrijf waarmee u geassocieerd bent. We verzamelen ook data over het type oplader dat u gebruikt en geanonimiseerde informatie over uw laadsessies. Deze gegevens helpen ons om de dienstverlening te verbeteren en om eventuele problemen te identificeren en op te lossen. Bovendien wordt deze informatie gebruikt om contact met u op te nemen in geval van storingen, veiligheidskwesties of andere dringende situaties die uw aandacht vereisen.

Gebruik van Verzamelde Informatie

Algemeen Gebruik

De verzamelde informatie wordt primair gebruikt om de overeengekomen diensten te leveren. Dit omvat het waarborgen van de kwaliteit van deze diensten en het oplossen van eventuele problemen. Bij veiligheidskritische gebeurtenissen of storingen kunnen we contact met u opnemen om het probleem op te lossen.

Operationele Doeleinden

De verzamelde informatie wordt primair gebruikt om de overeengekomen diensten te leveren en om de kwaliteit van deze diensten te waarborgen. Bij veiligheidskritische gebeurtenissen of storingen kunnen we contact met u opnemen om het probleem op te lossen.

Marketing en Communicatie

Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe producten, diensten of aanbiedingen die relevant kunnen zijn voor u. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming en u heeft te allen tijde het recht om u af te melden voor dergelijke communicatie.

Data Analyse en Verbetering van Diensten

Wij gebruiken geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag en om onze diensten te optimaliseren. Deze analyses ondersteunen ons in het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, het verhogen van de efficiëntie van het oplaadproces en het waarborgen van de algehele veiligheid.

Veiligheid en Compliance

De verzamelde informatie helpt ons ook bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden. In het geval van een juridisch geschil of een onderzoek door bevoegde autoriteiten, kunnen de verzamelde gegevens als bewijsmateriaal dienen.

Externe Links en Derde Partijen

De ChargeHyve website en oplaadsystemen kunnen links bevatten naar externe websites of diensten die niet door ons worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze externe sites. Het is raadzaam om het privacybeleid van deze sites en diensten te raadplegen voordat u persoonlijke informatie deelt.

Juridische Zaken

Wettelijke Verplichtingen

In bepaalde situaties zijn we wettelijk verplicht om uw persoonlijke gegevens te delen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of overheidsverzoeken. Dit kan ook het geval zijn bij onderzoeken naar mogelijke overtredingen, het voorkomen van fysieke schade of financieel verlies, of bij verdenking van illegale activiteiten of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden.

Geschillen en Bevoegde Rechter

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit privacybeleid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, geschillen met betrekking tot de verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens.

Toepasselijk Recht, AVG en GDPR

Dit privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens zijn onderworpen aan Nederlands recht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We streven ernaar volledig te voldoen aan de vereisten van de AVG. Voor vragen of zorgen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@chargehyve.com.

Taal en Jurisdictie

Dit privacybeleid is oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands en dat is de leidende versie. In het geval van discrepanties tussen vertalingen, prevaleert de Nederlandse versie.

Gegevensbeheer

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben daarom diverse technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Dit omvat het gebruik van versleutelingstechnologieën, beveiligde servers en andere relevante procedures.

Retentie

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de diensten te leveren waarvoor de gegevens zijn verzameld, of om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd of veilig verwijderd.

Overdracht

Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In het geval van een internationale overdracht van gegevens, zullen we zorgen voor passende waarborgen zoals bepaald door de AVG.

Data Protection Impact Assessment

Om de privacy en beveiliging van uw gegevens te waarborgen, voeren we Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit voor alle nieuwe en significante wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens. Deze beoordelingen helpen ons om eventuele risico's te identificeren en passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Gebruikersrechten en Contact

Uw rechten onder de AVG

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene diverse rechten die u kunt uitoefenen:

Recht op Inzage: U kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken.

Recht op Rectificatie: Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren.

Recht op Verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Recht op Beperking: U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.

Recht op Dataportabiliteit: U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te verstrekken.

Recht op Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld direct marketingdoeleinden.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via DPO@chargehyve.com.

Contact

Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze algemene contactinformatie op de website. Voor vragen, opmerkingen of klachten specifiek gerelateerd aan dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u direct contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@chargehyve.com.

Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met dit privacybeleid of de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit.

Beleidsbeheer

Wijzigingen

ChargeHyve behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wij adviseren u daarom om dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Updates

We behouden ons het recht voor om dit beleid periodiek te herzien en aan te passen aan nieuwe wetten, technologieën en bedrijfspraktijken.Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om dit beleid regelmatig te controleren en op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Slotbepalingen

Deze privacyverklaring is de meest recente en actuele versie en vervangt alle voorgaande versies met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ChargeHyve.